top of page

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA

İNTERNET SİTESİ VE MOBİL KULLANICILAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Kirazlıdere Mah Eski Ankara Cad. No:4/3 İç kapı No:14 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim 0589094730200001 MERSİS Numaralı 25909-01479-62590 UETS adresli “KÖSTEBEK ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (V.K.N.SARIGAZİ-5890947302) (“KÖSTEBEK”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 

1. Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek ve size daha iyi ve güvenli hizmet sunmak amacıyla KÖSTEBEK tarafından mevzuata ve KÖSTEBEK politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KÖSTEBEK’e bağlı kurumlar, kişiler, internet siteleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve benzeri kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan “Kişisel Verilerinizi Toplama Amaçları ve İşlenen Kişisel Verileriniz” başlığında açıklanan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Amaçları ve İşlenen Kişisel Verileriniz

 

KÖSTEBEK tarafından toplanan kişisel verileriniz, gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileri toplama amaçlarımız:

 

● KÖSTEBEK ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) KÖSTEBEK ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaları ilgili iş birimlerimiz tarafından yapmak,

● Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulama üzerindeki faaliyetlerini yürütmek,

● Kurumsal web sitemiz, mobil uygulama üzerinden işlem yapan kişinin kimlik bilgilerini teyit etmek,

● İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimleri yerine getirmek ve bu kapsamda gerekli tedbirleri almak,

● Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerini yürütmek,

● Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerini yerine getirmek,

● KÖSTEBEK ve KÖSTEBEK’e bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

● Hizmetlerimize ilişkin pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve KÖSTEBEK ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

● Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerini yerine getirmek,

● Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almak.

Bu kapsamda KÖSTEBEK tarafından aşağıdaki tabloda yer alan kişisel veriler toplanmaktadır;

tablo.jpg

4. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

KÖSTEBEK kişisel verileri KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde tarafımızdan ve iş ortaklarımızla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla paylaşabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz,

● İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

● Web sitesi üzerinden fatura ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacı ile bankalara,

● Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla yurt içindeki tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,

● Bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya kamu kurumları ve sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içindeki veyahut yurt dışındaki kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi ve Muhafaza Süresi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; KÖSTEBEK ve KÖSTEBEK’e bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenmektedir. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler, KÖSTEBEK o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde ise belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, devlet arşiv hizmetleri mevzuatı ve her halükârda kanuni süreler, KÖSTEBEK uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürenin sona ermesi halinde ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

6. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar şöyledir:

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.balcova.bel.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.

 

KÖSTEBEK, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

İnternet Adresi : https://www.kostebeknerede.com/

Telefon Numarası: 0850 308 97 14

E-Posta Adresi : info@kostebeknerede.com

KEPAdresi : kostebekarastirma@hs01.kep.tr

Adres : KIRAZLIDERE MAH. ESKI ANKARA CAD. NO: 4 /3 IÇ KAPI NO: 14 ÇEKMEKÖY/ ISTANBUL

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 

Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır); KÖSTEBEK irtibat bürosu tarafından yürütülen internet sitesi (“İnternet Sitesi”) için geçerli olup, çerez kullanımına ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

 

İnternet Sitesini kullanarak ve çerez politikalarına rıza göstererek, çerezlerin işbu Politika ile uyumlu şekilde kullanılmasına ve zaman zaman kişisel verilerinizi de içerebilecek şekilde verilerinizin bu Politika kapsamında işlenmesine, aktarılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, bu çerez kullanımını onaylamayarak tarayıcınızın ayarlarını düzenlemelisiniz. Kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmak, İnternet Sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

 

Çerez (Cookie) Nedir?

 

Çerezler; bir internet sitesinin veya bir mobil uygulamanın düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla, internet sitesi veya mobil uygulamayı ziyaret ettiğinizde cihazınızda depolanan KÖSTEBEK’e da üçüncü şahıslara ait küçük metin dosyaları veya bilgi/veri parçacıklarıdır.

 

İnternet Sitesine ait kullanım bilgileriniz, bahsi geçen Çerezler ile elde edilmektedir. Çerezler bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Çerezler, KÖSTEBEK tarafından yürütülen internet sitesinin kaç kişi tarafından kullanıldığı, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak

 

Çerezler genellikle alındıkları internet sitesinin adını, çerez kullanım ömürlerini (cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı), ve genellikle tesadüfî şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir. Ayrıca çerezler, internet sitemizin, tercihlerinizin, siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde hatırlanmasında da yardımcı olurlar.

 

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılır?

 

Çerezler özellikle aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır;

● Siteye üye olarak giriş yapanların kimliklerinin tespit edilmesi,

● İnternet Sitesini bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sunmak, İnternet sitemizdeki ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitesinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması,

● internet reklamcılığı, Targeting ve re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak, tercihlerinizi göz önünde bulundurarak önerilerde bulunmak,

● trafik istatistikleri oluşturmak,

● İnternet Sitesinden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek.

 

Çerezler üzerinden toplanılan veriler kimliğinizin belirlenmesi amacıyla kullanılmamaktadır ancak spesifik olarak kullanılan cihazı ve başka veriler ile birlikte cihazı kullanan veya cihazla ilgili kişiyi (cihazın sahibi olabilir) belirlemek için kullanılabileceği haller mümkün olabilir, bu kapsamda çerezlerin kişisel veri olarak değerlendirilmesi mümkün olsa da Çerezler, Aydınlatma Metninde ve bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.

 

Çerez Kullanımını kabul etmekle, kişisel verilerinizin Aydınlatma Metni ve bu Politika kapsamında işlenmesine rıza göstermektesiniz.

 

Üçüncü Kişilerden Çerez Kabul Ediyor Muyuz?

 

İnternet Sitemizi ziyaretiniz esnasında reklam dahil size sunulacak içeriği kişiselleştirmek ve geliştirmek amacıyla, üçüncü kişi internet sitelerinden gelen aşağıda sayılan Çerezler cihazınızda depolanabilir:

 

Sosyal Ağ İçerikleri:Sosyal ağlardan gelen içerikleri destek sayfalarımızda yayınlayabiliriz. Bu nedenle, destek sayfalarımızdaki bu içeriğe başvurmakla, ilgili sosyal ağdan gelen bir Çerez cihazınızda saklanabilir.

 

Flash Çerezleri:Flash yazılımı tarafından depolanan dosyalardır. Bu araç, çoğunlukla, hareketli grafik veya video dizinleri gibi dinamik objeleri görüntülemek için internet tarayıcılarının bir uzantısı olarak kurulur. Dolayısıyla, bu uygulamanın kullanımı nedeniyle Flash Çerezleri kurulabilir.

 

Çerez kullanımı zorunlu mudur?

 

Çerezleri kabul etmek, internet sitemizi kullanmak için zorunlu değildir ama size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Zorunlu çerezler dışındaki çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir. Yukarıda da anıldığı üzere zorunlu çerezlerin kullanımı internet sitesi veya mobil uygulamanın çalışması bakımından zorunlu olabilir. Bu nedenle tarayıcı ayarlarından engellendiği takdirde internet sitesi veya mobil uygulamaların tamamı veya bazı bölümleri çalışmayabilir.

 

Çerezleri nasıl kontrol edebilir veya silebilirim?

 

Çerezler, ana bellekten veya elektronik postadan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta Çerezler’i kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse Çerezler’in gelmemesi veya Çerezler gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Ziyaretçi veya kullanıcı, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay vermiş olduğu kabul edilir.

 

Bu ayarları, cihazınızda hâlihazırda mevcut çerezleri silecek, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz. Tarayıcınızı ayarlamanız halinde, internet sitemizi her ziyaret edişinizde verdiğiniz bilgileri tekrar girmeniz gerekir ve internet sitesinde yer alan bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir. Örneğin internet sitesinin belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir veya internet sitesini ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz.

 

KVKK AÇIK RIZA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI Kirazlıdere Mah. Eski Ankara Cad. No:4/3 İç kapı No:14 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim 0589094730200001 MERSİS Numaralı 25909-01479-62590 UETS adresli “KÖSTEBEK ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (V.K.N.SARIGAZİ-5890947302) (‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde; Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. Kirazlıdere Mah. Eski Ankara Cad. No:4/3 İç kapı No:14 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim 0589094730200001 MERSİS Numaralı 25909-01479-62590 UETS adresli “KÖSTEBEK ARAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (V.K.N.SARIGAZİ-5890947302)İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi Kirazlıdere Mah. Eski Ankara Cad. No:4/3 İç kapı No:14 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim 0589094730200001 MERSİS Numaralı 25909-01479-62590 UETS adresli “KÖSTEBEK ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (V.K.N.SARIGAZİ-5890947302) adresinde bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum. Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı;

bottom of page