top of page

Gizlilik Sözleşmesi

1. Taraflar

  • Kirazlıdere Mah. Eski Ankara Cad. No:4/3 İç kapı No:14 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim 0589094730200001 MERSİS Numaralı 25909-01479-62590 UETS adresli “KÖSTEBEK ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (V.K.N.SARIGAZİ-5890947302)” e ait her türlü internet sitesi ve dijital uygulamaları faaliyetlerini yürüten şirket (bundan sonra KÖSTEBEK olarak anılacaktır)

  • KÖSTEBEK’e ait internet sitesi ve uygulamalarına üye olan internet kullanıcısı (bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır.)

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu KÖSTEBEK ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’in sahip olduğu internet sitesi ve dijital uygulamalarından üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, KÖSTEBEK’e üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, KÖSTEBEK’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Üye, KÖSTEBEK tarafından kendisine verilmiş olan hiçbir şifreyi ve/ya uygulama içeriği kaynaklı puan/bilet/jeton’u  başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu çıktıyı kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından KÖSTEBEK’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, KÖSTEBEK’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye KÖSTEBEK’i kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, KÖSTEBEK’i hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. KÖSTEBEK’de üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin KÖSTEBEK ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. KÖSTEBEK’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. KÖSTEBEK, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, KÖSTEBEK’i kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden KÖSTEBEK’den tazminat talep edemeyeceğini peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen haksız fiili uygulayan üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, KÖSTEBEK bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından bağımsızdır. İhlalin soruşturma veya konuşturmaya konu edilmesi halinde, KÖSTEBEK’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. KÖSTEBEK’nin gerekli gördüğünde tek taraflı olarak üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme, içerik kaynaklı olarak kullanıcıya verilen şifreyi ve/ya uygulama içeriği kaynaklı puan/bilet/jeton’u  sıfırlama hakkı vardır. Üye bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, KÖSTEBEK’in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığı / bulunamayacağı ve/ya içerik sebebi ile KÖSTEBEK’e rücu edilemeyeceği hususunda işbu sözleşme ile mutabık kalınmıştır.

3.10 KÖSTEBEK’e ait internet sitesi ve dijital uygulamaların yazılım ve tasarımı KÖSTEBEK’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu sitelerde ve uygulamalarda adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. KÖSTEBEK tarafından KÖSTEBEK’e ait internet sitesi ve dijital uygulamaların iyileştirilmesi ve/veya geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. KÖSTEBEK kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. KÖSTEBEK  üyenin internet sitesi ve dijital uygulamalar üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. KÖSTEBEK’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında KÖSTEBEK’in ortağı ve/ya iştiraki olan tüm şirketleri, bu şirketlerin tüm markaları ve işbirliğinde olduğu tüm şirket ve markalar tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, bu üyelik bilgilerinin saklanmasına ve paylaşımına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, KÖSTEBEK’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına ve paylaşılmasına, söz konusu şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini yazılı olarak bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, söz konusu şirketler ile paylaşılmasına, bunlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece KÖSTEBEK’in ortağı/iştiraki veya iş ortağı olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve KÖSTEBEK’i şirketin ortağı/iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını peşinen beyan ve kabul eder.

3.14. KÖSTEBEK, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) KÖSTEBEK ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. KÖSTEBEK uygulamalarının virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye KÖSTEBEK’e ait internet sitesi ve dijital uygulamalara girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. KÖSTEBEK, sitenin ve uygulamaların içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya KÖSTEBEK uygulamalarında kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. KÖSTEBEK, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, KÖSTEBEK’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. KÖSTEBEK, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda iptal işlemini ancak yazılı olarak gerçekleştirebilecektir.

3.20. KÖSTEBEK, işbu üyelik sözleşmesi, ekleri veya bu sözleşmeye referans gösteren her türlü belge ve başka sözleşme mucibince, TTSG’de ilan olunan ve/ya taraflar arasında mutabık kalınan amaç doğrultusunda başta geri dönüştürülmek ve/ya üyenin karbon ayak izinin küçültülmesi amacı ile yapılan tüm iş ve işlemler olmak üzere her ne isim altında olursa olsun üye tarafından kendisine teslim/devir olunan veya gönderilen bozuk/kullanılmayan/geri dönüşümü dilenen elektronik cihazlar ve atıklar da dahil olmak üzere her türlü cihaz ve aracı mevzuata uygun ve kendisi tarafından uygun bulunan yöntem ve zaman içerisinde geri dönüşüm işlemine tabi tutturacak gerekli gördüğü parça ve ürünleri imha ettirecektir.

3.21. İşbu sözleşme ile Üye; kendisi tarafından KÖSTEBEK’e teslim edilen/ teslimi hususunda  taraflarca mutabık kalınan; devir edilen/ devri hususunda taraflarca mutabık kalınan; gönderilen/ gönderilmesi hususunda taraflarca mutabık kalınan her türlü cihaz ve aracın KÖSTEBEK tarafından uygun bulunan araç ve vesile ile imha ve geri dönüşüm işlemine tabi tutulacağı hususuna peşinen ve gayrı kabili rücuen  rıza göstermektedir. Üye tarafından KÖSTEBEK’e teslim edilen/ devir edilen/ gönderilen hiçbir cihaz/araç ve atık her ne gerekçe ile olursa olsun geri talep edilemez.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. KÖSTEBEK üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda öncelikle KÖSTEBEK’in bulunduğu yer ARABULUCULUK BÜROSU , anlaşmazlık halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

bottom of page